Warszawa: Idą zmiany

Po odnotowanych gwałtach w stołecznych taksówkach policja przeprowadziła (23/24.10) nocną akcję kontroli świadczących usługi przewozu osób zamawianych przez aplikację. Wynik przerażający: wylegitymowano 189 osób, skontrolowano 177 pojazdów, 12 zatrzymanych kierowców i 12 odholowanych aut. Postawiono zarzuty dotyczące m.in. posługiwania się fałszywymi prawami jazdy, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów czy też posiadania dokumentu pochodzącego z przestępstwa. Wystawiono mandaty na kwotę prawie ośmiu tysięcy złotych. W reakcji np. Uber zapowiedział zaostrzenie warunków obowiązkowej i realnej weryfikacji kierowców.

11.04.2022 w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, z przedmiotem obrad – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3049). W toku dyskusji posłowie zgłosili wiele uwag i postulatów dotyczących: rocznego vacatio legis aktu; kwestii rygorystycznej weryfikacji tożsamości kierowców; stosowanej możliwości zatrudniania kierowców przez Internet; kwalifikacji kierowców wykonujących przewozy na aplikację; podniesienia obowiązku posiadania praw jazdy do np. lat 5; obowiązku znajomości języka polskiego; podmiotów gospodarczych – pośredników w realizacji przewozów (pośrednictwo pomiędzy aplikacją a kierowcą); umów z tzw. Pośrednikami; zwalczania nieuczciwej konkurencji; deformacji rynku przewozów osób; szczegółowego rejestru przewoźników-pośredników; nieprzestrzegania godzin pracy kierowców; kontroli zasadności stosowanych opłat; wymiany zagranicznych praw jazdy, wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania psychotestów kierowców zagranicznych; wprowadzenie obowiązku zdania egzaminu z topografii miast i przepisów miejscowych wraz ze szkoleniem; kwestii rozliczania podatku Vat; zobowiązania rad miast do corocznej waloryzacji stawek maksymalnych i inne. Pojawiło się wiele emocji, padł wniosek o odrzucenie projektu w całości.

14.4.2023 w trakcie trzeciego dnia 74. Obrad plenarnych Sejmu RP, w głosowaniu nr 72 posłowie uchwalili rządowy projekt – z „wrzutkami” – ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3049, 3121 oraz 3121-A). W głosowaniu nad całością projektu z 448 głosujących posłów … 427 oddało głos ZA, 3 – PRZECIW, 18 – wstrzymało się, 12 – nie głosowało.

9 maja br. Odbyło się 115. Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury. W porządku obrad m.in. rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie oraz szerokie grono zaproszonych gości, zgłosili wiele wątpliwości i propozycji dotyczących bezpieczeństwa pasażerów pojazdów „na aplikację”. „wrzucona” do ustawy – podczas sejmowego procedowania kwestia tzw. punktów karnych wraz z całością ustawy zostanie rekomendowana. Niestety podczas tej komisji pojawiła się poprawka wyłączenia mieszkańców Ukrainy z polskiego prawa jazdy zgłoszona przez senatora DUNINA. Zgłoszono wiele wątpliwości i propozycji: – „Nikt nie dotknął tematu bezpieczeństwa i ograniczeń dla kierowców, którzy nie powinni  prowadzić taksówkę”; „Te 29 tysięcy pojazdów jeżdżących po Warszawie zaczęło mieć coraz więcej kolizji”; „Polskie prawo jazdy dla przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej to pomysł fantastyczny”; „Potrzebne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy”; „Obowiązku zagranicznego i polskiego zaświadczenia o niekaralności”; „Wprowadzenia obowiązku badań psychofizycznych”; „Wydłużenia okresu oczekiwania na prawo jazdy dla przyjeżdżających spoza UE”; „Wypisy z licencji powinny być wydawane na kierowcę”; „Obowiązek kontroli trzeźwości przed przystąpieniem do pracy”; „Kontrole czasu pracy wykonujących przewozy osób” itd. Wysunięto postulat dalszych konsultacji.

W głosowaniu nad całością senatorowie jednogłośnie przyjęli ustawę wraz z zaakceptowanymi poprawkami (8 głosów ZA). Sprawozdawcą Komisji i mniejszości Komisji został wybrany senator Artur Dunin. Ustawę uwzględniono w porządku obrad plenarnych.

Senat RP zakończył swoje 62 posiedzenie, w trakcie głosowań odbytych dnia drugiego 11 maja br. Przyjęto m.in. Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z poprawkami [druk nr 961]. W ramach Komisji Infrastruktury szeroko debatowano nad poprawkami dotyczącymi części ustawy poświęconej poprawie bezpieczeństwa pasażerów tzw. taksówek na aplikację [druk nr 961-A] [druk nr 961-Z]. Kwestie tzw. punktów karnych i kursów bez uwag. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało: 93 senatorów ZA; 0 – przeciw; 0 – wstrzymało się. Ustawa wraca do Sejmu RP.

Przypomnijmy – rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [druk nr 961] potocznie nazwany Lex Uber miał za cel zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. Taksówki na aplikację. Wiele zaproponowanych przez senatorów zmian nie znalazło akceptacji resortu cyfryzacji, ostatecznie nie znalazło akceptacji głosujących. Według zaproponowanych zmian przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawo jazdy) i niekaralności (w sposób szczególny regulacja dotyczy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. obywateli Ukrainy), do weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i do sprawdzenia autentyczności polskich dokumentów. Nowe przepisy zaostrzają również kary za naruszenie obowiązków zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i kierowców. Kary niebagatelne np. 1 mln zł. Przedsiębiorcy będą zobowiązani – nie rzadziej niż raz na 100 przewozów – do weryfikacji, czy kierowca jest osobą, której zlecono przewóz.

Na 77 posiedzeniu Sejmu posłowie po zanegowaniu przez części organizacji społecznych oraz rząd poprawki

w art. 2 w pkt 6 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 27e” dodaje się wyrazy „i art. 27f” oraz dodaje się art. 27f w brzmieniu:

„Art. 27f. 1. Wymogu, o którym mowa w art. 27e ust. 1 pkt 2 i art. 39a ust. 1 pkt 2, nie stosuje się wobec osób:

1) będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo

2) będących obywatelami Ukrainy(WYKLUCZENIE WYMOGU OBYWATELI UKRAINY Z POLSKIEGO PRAWA JAZDY nie uzyskała większości na sali plenarnej również większość poprawek senacki nie weszło  do ustawy.

Weszło: 

Polskie prawo jazdy, 

Stała siedziba firmy,

Rejestr kierowców w CEPiK-u, 

Wyższe kary od 500tys zł do 1.5 mln.

Ale to nie wszystko na tym samym posiedzeniu sejm przywołuje ustawę o e-fakturach projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Od 1 lipca 2024 roku większość polskich podatników będzie zobowiązana do wystawiania obowiązkowych e-Faktur ustrukturyzowanych. Wyjątkiem będą podmioty zwolnione z podatku VAT, które na nowy format będą musiały się przygotować do 1 stycznia 2025 r. Do dokumentowania transakcji B2B za pomocą e-Faktur będą zobligowane wszystkie podmioty mające siedzibę na terytorium Polski oraz podmioty zagraniczne, które mają stałe miejsce prowadzenia działalności.

Teraz ustawa zostaje skierowana do podpisu prezydenta

SPRA WOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY Druk nr 3229 o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3221)

UCHWAŁA SENATU DRUK 3221

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu 3049_u

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *